Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Meestgestelde vragen Hitlandselaan

Meestgestelde vragen Hitlandselaan

30 november 2018

De prachtige, welbekende en markante Hitlandselaan staat aan de vooravond van een voorgenomen reconstructie waarbij de bomenrijen spijtig genoeg niet kunnen blijven staan.

Uit onderzoek naar het wegdek is gebleken dat een renovatie dringend noodzakelijk is gezien de onveilige situatie voor weggebruikers. Bij renovatie van het wegdek, kunnen de prachtige bomenrijen niet behouden blijven. Werkzaamheden aan het wegdek hebben onherroepelijke gevolgen voor de wortels van de bomen (die onder en in het asfalt verweven zitten), met een hevige verzwakking of afsterven van de bomen tot gevolg. We kunnen ons heel goed voorstellen dat de berichten rondom de voorgenomen reconstructie van de Hitlandselaan veel vragen opleveren. Daarom hebben we de meestgestelde vragen alvast op een rij gezet.

**

Q1: Waarom voldoet de Hitlandselaan momenteel niet aan de verkeersveiligheidseisen?

A1: De weg is gemiddeld circa 3,25 meter breed en de bomen staan op een afstand van gemiddeld 0,50 meter van het asfalt. Hiermee voldoet de Hitlandselaan niet aan de minimale obstakelvrije zone die noodzakelijk is voor een veilig wegontwerp. Bij herinrichting is het aan te bevelen volgens onderzoeksbureau NLadviseurs en Allesovergroenbeheer, geen bomen meer op een zelfde afstand toe te passen.

Daarnaast is een onveilige situatie ontstaan, door de huidige staat van het wegdek. Hiermee komt de veiligheid van weggebruikers in het geding, omdat niet gegarandeerd kan worden dat het momenteel ongelukken veroorzaakt. Het bestuur van recreatieschap Hitland wil instaan voor een veilige omgeving voor iedereen. Dit is de reden dat het dagelijks bestuur zich heeft voorgenomen om de Hitlandselaan te laten reconstrueren en we zijn ons bewust dat dit een ingrijpend en geen populair besluit is.

**

Q2: Waarom is een mogelijke herinrichting en het kappen van de bomen nu aan de orde?

A2: De bomenrijen langs de Hitlandselaan zijn al zeker 20 jaar onderwerp van discussie geweest. De gezondheid en vitaliteit is op twee momenten onderzocht en gerapporteerd. De laatste jaren is het wegdek van de Hitlandselaan echter aanzienlijk achteruit gegaan en renovatie van het wegdek is dringend noodzakelijk. Daarom is onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de technische staat van de weg en of het huidige wegontwerp past bij het gebruik en de eisen, die gesteld worden aan een veilig ontwerp. Het onderzoek heeft geleid tot aanbevelingen en conclusies en daarbij zijn uiteraard ook de bomenrijen betrokken.  

**

Q3: Is er geen uitkomst mogelijk, waarbij de huidige bomen behouden kunnen blijven?

A3: Een belangrijke vraag die bij het uitgevoerde onderzoek is gesteld, is of de circa 230 populieren behouden konden blijven. Uiteraard zou het markante Hitlandselaantje behouden blijven in de huidige staat, mits dit een mogelijkheid was.

Uit de onderzoeken blijkt echter, dat een renovatie van het wegdek uit veiligheidsoverwegingen dringend noodzakelijk is. De kans op ongelukken is met het huidige wegdek te groot aanwezig en dit wil het recreatieschap voorkomen. Van een groot aantal bomen zitten echter wortels onder en in het asfalt en die wortels moeten verwijderd worden bij renovatie van de weg om verzakkingen in de toekomst te voorkomen. De voor de bomen belangrijke beworteling bevindt zich direct onder het asfalt en de klinkerverharding. Deze wortels zijn essentieel voor zowel de opname van vocht en voeding, voor de stabiliteit en de conditie van de boom. Beschadiging of verlies van wortels zal echter onherroepelijk leiden tot het afsterven van een boom of een dusdanige verzwakking veroorzaken, dat behoud zinloos is en dan komt wederom de veiligheid van weggebruikers in het gedrang.

Daarnaast lichten NLadviseurs en Allesovergroenbeheer in de adviesnotitie toe dat uit eerdere onderzoeken (2008) gebleken is dat de nu ruim 50 jaar oude bomen zich toen al in een levensfase bevonden waarbij de vitaliteit aan het afnemen is. Naast het feit dat deze boomsoort een relatief korte levensduur heeft, wordt afname van de conditie versneld door een beperkte groeiplaats. Te verwachten is dat in de huidige situatie de conditie van de bomen steeds verder zal afnemen en veiligheid van weggebruikers daarmee een aandachtspunt is en blijft.

NB: De achtergrondinformatie is te raadplegen via onze website.

Toelichting 05/12/2018 van Allesovergroenbeheer n.a.v. de vraag of de bomen 'gekort'/behouden kunnen blijven:

Iedere vorm van snoei aan een boom, waarbij gezaagd wordt in het levende hout gaat ten koste van de conditie en toekomstverwachting van de boom. Snoeien, behoudens het wegnemen van afgestorven takken, wordt om die reden niet gedaan en is ook niet wenselijk. Kandelaberen, het inkorten van de gestel takken (grootste takken in de kroon) tot een lengte van 50%, levert veel en grote snoeiwonden op en reduceert het kroonvolume van de boom. Die kroon heeft de boom nodig omdat daar blad aan komt. De boom heeft blad nodig voor de vorming van suikers. Deze zijn essentieel voor groei. Daarnaast worden met het kandelaberen van de bomen de eindknoppen uit de gestel takken verwijderd. In de eindknop wordt een hormoon aangemaakt waarmee wortelgroei gestimuleerd wordt. Zonder dit hormoon dus geen wortelgroei. Tot slot kost het in stand houden van het wortelgestel veel energie. Wortels die niet meer nodig zijn worden onmiddellijk afgestoten. Kandelaberen maakt wortels overbodig en zorgt dus ook voor afstoten van de wortels. Weliswaar is de kroon in eerste instantie sterk gereduceerd in omvang en vangt hij nauwelijks wind, maar zodra de boom weer een kroon krijgt kan het verminderde wortelgestel invloed hebben op de stabiliteit van de boom. Dit levert een verhoogd risico op voor de weggebruiker.

**

Q4: Is er geen andere vorm van onderhoud aan het wegdek mogelijk, waardoor de bomen toch behouden kunnen blijven? Bijvoorbeeld frezen?

A4: Deze vraag is besproken met een adviseur van RPS, die zich ook over het (technische) ontwerp na een eventuele reconstructie van de Hitlandselaan gebogen heeft. Het wegdek is in een dermate slechte staat, dat bij frezen minimaal de twee lagen van het asfalt verwijderd moeten worden, en dus ook weer moeten worden aangebracht om het wegdek goed op te knappen. Bij het wegfrezen van deze twee lagen, zullen de boomwortels grote beschadiging oplopen, aangezien de boomwortels zich direct onder het asfalt en de klinkerverharding bevinden. De bomenrijen zijn in de afgelopen decennia periodiek gecontroleerd (veiligheidsinspectie) en goed onderhouden. Het wegdek moet dus sowieso worden aangepakt. De kans op ongelukken is met het huidige wegdek te groot aanwezig en dit wil het recreatieschap voorkomen.

**

Q5: Waaruit blijkt nog meer dat de bomen niet gezond genoeg zijn?

A5: In de Boom Effect Analyse benoemt Allesovergroenbeheer de huidige staat van de populieren langs de Hitlandselaan. Daarin noemen zij bijvoorbeeld: “Over het algemeen hebben de bomen een transparante kroon. Op stam of takken is veelal sprake van waterlot. Dat zijn snel groeiende scheuten, ontstaan uit slapende knoppen met als doel snel blad te vormen. Dit doet een boom als reactie op verstoring van de normale, natuurlijke ontwikkeling. Het is in feite een herstelpoging, dan wel een overlevingsstrategie en als dusdanig een indicatie van de achteruitgang van de conditie.”

NB: De Boom Effect Analyse is te raadplegen via onze website.

** 

Q6: Door wie is de BEA (Boom Effect Analyse) uitgevoerd?

A6: De BEA is uitgevoerd door één van de European Tree Technichians van Allesovergroenbeheer, met ondersteuning van twee ETT’s in opleiding. Bij de BEA is ondergronds onderzoek verricht (gekeken naar bodemverdichting, bodemprofielonderzoek en bodemluchthuishouding).  

NB: De Boom Effect Analyse is te raadplegen via onze website.

** 

Q7: Had het kappen van de bomen voorkomen kunnen worden bij beter onderhoud?

A7: Nee, dit had helaas niet voorkomen kunnen worden. Door de groei van de bomen in de afgelopen jaren, is er ook voor de wortels steeds minder ruimte ontstaan. De voor de bomen belangrijke beworteling bevindt zich ook direct onder het asfalt en de klinkerverharding. Deze wortels zijn essentieel voor zowel de opname van vocht en voeding, voor de stabiliteit en de conditie van de boom. De conditie van de bomen en het wegdek, hebben dus beide te maken met te weinig ruimte voor de wortels waardoor dit niet voorkomen had kunnen worden door beter onderhoud.

** 

Q8: Was er destijds bij aanplant van de laanbomen al niet te weinig ruimte voor groei van de bomen en is toen wellicht ook niet voor een verkeerde soort gekozen?

A8: Voor de aanplant van de populieren was destijds (omstreeks 1965) een berm van circa 2 meter beschikbaar. Dat zou voldoende moeten zijn voor een populier met voor deze omgeving een omloop (levensduurverwachting) van circa 30 jaar.

** 

Q9: Worden er bij de herinrichting wel of geen bomen teruggeplaatst?

A9: Bij de herinrichting worden zeker bomen teruggeplaatst. Welke bomen dit zullen worden en hoe ver de bomen van het wegdek af komen te staan, wordt in een later stadium goed bekeken.

** 

Q10: Is er rekening gehouden met diersoorten die in de bomen leven?

A10: Ja zeker, voorafgaand aan de voorgenomen reconstructie van de Hitlandselaan is een Quickscan Wet Natuurbescherming uitgevoerd door NLadviseurs naar de flora & fauna op/rondom de Hitlandselaan.

** 

Q11: Worden er lantaarnpalen langs de nieuwe weg geplaatst en zo ja hoeveel?

A11: Het bestuur van het recreatieschap moet hier nog een besluit in nemen, en daarom kunnen we nu nog niet melden of er lantaarnpalen zullen worden geplaatst.

** 

Q12: Wat is de planning van de werkzaamheden en welke gevolgen heeft de voorgenomen reconstructie?

A12: Het exacte moment van de uitvoering is momenteel nog niet duidelijk, dit is afhankelijk van een aantal factoren. De verwachting is dat de werkzaamheden zeker twee maanden in beslag nemen, waardoor de Hitlandselaan minimaal twee maanden niet toegankelijk is voor verkeer.

** 

Q13: Wat is het idee voor de ‘vernieuwde’ Hitlandselaan en hoe komt deze eruit te zien na de voorgenomen reconstructie?

A13: Momenteel wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor de indeling van de Hitlandselaan na een reconstructie. Dit wordt bekeken door RPS, waarbij in eerste instantie de focus ligt op het volledig herstellen van het wegdek, een mogelijke verbreding daarvan met meer passeerstroken en herinrichting van de bermen. Het vorige Dagelijks Bestuur en zo ook het huidige Dagelijks Bestuur heeft de wens uitgesproken voor een vrij liggend fiets-/wandelpad naast de autoweg. In de reconstructie is gegarandeerd plek voor herplant, maar welke bomen dit zullen worden en hoe ver de bomen van het wegdek af komen te staan, wordt in een later stadium goed bekeken.

** 

Q14: Waarom wordt er geen autovrije zone van de Hitlandselaan gemaakt?

A14: Over het eventueel autovrij maken van een bepaalde weg, kan alleen de gemeente een besluit nemen. In het kader van de Hitlandselaan zal dit echter niet wenselijk zijn, aangezien het een belangrijke en enige toegangsweg is voor bezoekers van Park Hitland (-Noord), Volkstuin Vereniging de Amateur Tuinder, en voor Parc de IJsselhoeve en Manege Hitland. Evengoed geldt dat bij het veranderen van de Hitlandselaan in een autovrije zone er herstelwerkzaamheden aan het wegdek moeten plaatsvinden waarbij de bomen spijtig genoeg niet behouden kunnen blijven.

** 

Q15: Waarom wordt de Hitlandselaan geen 30KM-zone en blijft het laantje zoals hij nu is?

A15: Over het aanpassen van de toegestane snelheid op een bepaalde weg, kan alleen de gemeente een besluit nemen. In het kader van de Hitlandselaan zal dit echter niet gemakkelijk kunnen worden aangepast naar bijvoorbeeld 30KM/h, aangezien het een weg is die zich buiten de bebouwde kom bevindt. Evengoed geldt dat bij het veranderen van de toegestane snelheid op de Hitlandselaan, er herstelwerkzaamheden aan het wegdek moeten plaatsvinden waarbij de bomen spijtig genoeg niet behouden kunnen blijven.

**

Staat uw vraag er niet bij? U kunt deze stellen aan het recreatieschap via e-mail, telefonisch (0180-317188). Ook kunt u een bezoek brengen aan de door het Dagelijks Bestuur georganiseerde inloopavond op 6 december aanstaande. Tussen 18:00-20:00 uur zijn geïnteresseerden welkom op Blaardorpseweg 1, vergaderlocatie van Golfbaan Hitland. Aanmelden voor de inloopavond kan via e-mail.