Werkgroep Hitland

Het doel van de Werkgroep Hitland is het actief en uit ervaring bijdragen aan het behouden danwel vergroten van de kwaliteit van Park Hitland. De Werkgroep adviseert het Dagelijks en Algemeen Bestuur gevraagd en ongevraagd over alle zaken, die betrekking hebben op het gebruik van het recreatiegebied. De leden van Werkgroep Hitland vergaderen twee keer per jaar op de vergaderlocatie van Golfbaan Hitland, Blaardorpseweg 1:

  1. Donderdag 19 maart 2020, 19:00-21:00 uur (voorlopig uitgesteld)
  2. Donderdag 24 september 2020, 19:00-21:00 uur (bekijk hier de agenda)

Samenstelling

De Werkgroep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 mensen. Met inachtneming van het genoemde doel bepaalt de Werkgroep zelf wie deel uitmaakt van de groep. De Werkgroep informeert de besturen van het Recreatieschap Hitland over wijzigingen in de samenstelling van de groep. De Werkgroep kiest zelf een voorzitter en secretaris voor de leiding over en verslaglegging van vergaderingen en het uitbrengen van adviezen. De voorzitter van de Werkgroep is het aanspreekpunt voor de besturen en de directeur van het Recreatieschap Hitland.

Informatievoorziening

Het Dagelijks Bestuur informeert de Werkgroep actief en periodiek over de ontwikkelingen binnen het recreatieschap en het recreatiegebied. Het Dagelijks Bestuur heeft naar behoefte van bestuur en/of werkgroep minimaal 1 keer per jaar een bijeenkomst met de Werkgroep om hun advisering en wat verder ter bespreking wordt ingebracht te bespreken.

Taken en rechten

Indien het Dagelijks Bestuur over een onderwerp advies vraagt aan de Werkgroep brengt de Werkgroep binnen 4 weken na ontvangst van dit verzoek advies uit aan het bestuur. Het Dagelijks Bestuur laat met toelichting weten aan de groep wat ze met de adviezen doet of heeft gedaan. Voor het overige vergadert en adviseert de Werkgroep naar eigen goeddunken.

Het Dagelijks Bestuur legt in ieder geval (wijzigingen in) beheerplannen, onderhoudsbestekken en renovatie- en herinrichtingswerken voor advies voor aan de Werkgroep. In principe is alle voor advies voorgelegde informatie openbaar, tenzij door het Dagelijks Bestuur expliciet wordt aangegeven, dat bepaalde informatie vertrouwelijk is en ook als zodanig behandeld dient te worden.

Werkwijze

De Werkgroep vergadert zo vaak als zij nodig acht. Een vergadering en de te bespreken agendapunten en bijbehorende stukken worden via deze website kenbaar gemaakt. Van elke vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt en in voorkomende gevallen een advies voor het Dagelijks Bestuur van het recreatieschap. De Werkgroep kan leden van de besturen van het recreatieschap en de directeur van het recreatieschap uitnodigen hun vergaderingen bij te wonen.

Vergaderingen Werkgroep Hitland 2019

De leden van Werkgroep Hitland komen in 2019 twee maal bijeen en wel op donderdag 21 maart (19:00 uur) en donderdag 17 oktober (19:00 uur). De locatie voor de vergaderingen is Recreatieschap Hitland, Blaardorpseweg 1 in Nieuwerkerk aan den IJssel. De verslag van eerdere vergaderingen zijn hieronder te raadplegen.

Verslagen eerdere vergaderingen

Werkgroep Hitland 001 verslag 16 januari 2013
Werkgroep Hitland 002 verslag 17 april 2013
Werkgroep Hitland 003 verslag 10 juli 2013
Werkgroep Hitland 004 verslag 9 oktober 2013
Werkgroep Hitland 005 verslag 19 maart 2014
Werkgroep Hitland 006 verslag 15 oktober 2014
Werkgroep Hitland 007 verslag 18 maart 2015
Update Verslag 007 Werkgroep Hitland (d.d. 22 juni 2015)
Werkgroep Hitland 008 verslag 14 oktober 2015
Werkgroep Hitland 009 verslag 23 maart 2016
Werkgroep Hitland 010 verslag 19 oktober 2016
Werkgroep Hitland 011 verslag 22 maart 2017
Werkgroep Hitland 012 verslag 11 oktober 2017
Werkgroep Hitland 013 verslag 21 maart 2018
Werkgroep Hitland 014 verslag 11 oktober 2018
Werkgroep Hitland 015 verslag 21 maart 2019
Werkgroep Hitland 016 verslag 24 oktober 2019