HITLANDSELAAN

Hier vindt u alle informatie over de Hitlandselaan op één pagina.De Hitlandselaan is een markant onderdeel van Park Hitland dat bij velen bekend en geliefd is vanwege de prachtige bomenrijen langs de laan. De Hitlandselaan is zo’n 1,5 kilometer lang en langs de eerste 900 meter van de laan staan ongeveer 230 populieren van inmiddels ruim 50 jaar oud. De Hitlandselaan loopt van de ’s Gravenweg naar de Groenendijk in Nieuwerkerk aan den IJssel en het deel tot aan Parc de IJsselhoeve is in eigendom en beheer van Recreatieschap Hitland.

Onderzoek

De laatste jaren is het wegdek van de Hitlandselaan aanzienlijk achteruit gegaan en daarom heeft het recreatieschap opdracht gegeven tot een uitgebreid onderzoek. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de technische staat van de weg met daarbij een belangrijke vraag: of de circa 230 populieren behouden kunnen blijven wanneer er herstel/reconstructie zou moeten plaatsvinden. De conclusie van het onderzoek toont helaas overduidelijk aan: een renovatie van het wegdek is dringend noodzakelijk en hierbij kunnen de bomenrijen spijtig genoeg niet behouden blijven.

De prachtige bomenrijen langs de Hitlandselaan zijn al zeker 20 jaar onderwerp van discussie geweest. De gezondheid en vitaliteit van de bomen is op twee eerdere momenten onderzocht en gerapporteerd, waarbij een duidelijk beeld gevormd is dat de vitaliteit van de bomen niet optimaal is en de bomenrij geen lange levensverwachting meer had. De verwachte levensduur van populieren was zo’n 30 jaar, en de populieren langs de Hitlandselaan zijn inmiddels ruim 55 jaar oud.

Veiligheid weggebruikers en recreanten

Het wegdek is in slechte staat (rafeling, scheuren en verzakking) en de weg voldoet niet aan de huidige verkeersveiligheidseisen, waardoor de veiligheid van weggebruikers en recreanten in het geding komt. Onder en in het asfalt zitten boomwortels die bij een renovatie van het wegdek verwijderd moeten worden om verzakkingen in de toekomst te voorkomen. Beschadiging of verlies van wortels is hierbij onvermijdbaar en zal onherroepelijk leiden tot het afsterven van bomen of een dusdanige verzwakking veroorzaken, dat behoud van de bomen niet haalbaar is.

Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Hitland Daan de Haas (wethouder Zuidplas): “De Hitlandselaan is bij velen in de omgeving bekend en ook bij ons als bestuur geliefd. Natuurlijk willen we het liefst niets aan dat prachtige plaatje veranderen. Maar belangrijker is dat de veiligheid van de weggebruikers gegarandeerd kan blijven. Momenteel is dat niet het geval. Daarom heeft het Dagelijks Bestuur zich voorgenomen om de Hitlandselaan te laten reconstrueren. Een ingrijpend besluit, maar helaas de enige optie. Bij de reconstructie willen wij als bestuur herplant garanderen.”

Besluit door Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Hitland heeft op 12 december 2018 besloten om de Hitlandselaan op korte termijn in 2019 te reconstrueren. Doorslaggevend voor dit besluit en met inachtneming van alle zienswijzen en achtergrondinformatie is de veiligheid van alle bezoekers aan Park Hitland. Uit onderzoek blijkt dat dit op de Hitlandselaan onvoldoende kan worden gegarandeerd.

Reactie Algemeen Bestuur: “Als bestuur zijn wij verantwoordelijk voor alle bezoekers aan Park Hitland. Veiligheid staat voorop, maar kunnen wij onvoldoende waarborgen op de Hitlandselaan. Wij willen ongelukken juist voorkomen en kiezen er daarom voor om de weg in 2019 te reconstrueren. In de besluitvorming hebben wij ons door meerdere experts laten adviseren, maar de conclusie blijft hetzelfde: de bomenrijen kunnen spijtig genoeg niet behouden blijven. De Hitlandselaan is en blijft een karakteristieke laan, en met dat als uitgangspunt starten wij als bestuur een participatietraject waarmee we samen met belanghebbenden de inrichting van de toekomstige Hitlandselaan vormgeven.”

Planning en uitvoering werkzaamheden 

Naar verwachting start de kap van de eerste bomen in april 2019, waarna de werkzaamheden aan het wegdek van de Hitlandselaan kunnen worden gestart. Naast onderhoud aan het wegdek moeten ook de bermen aangepakten gereedgemaakt voor herbeplanting, wat vervolgens in najaar van 2019 op zijn vroegst gerealiseerd kan zijn. Zodra een definitieve planning voor de werkzaamheden beschikbaar is, dan wordt dit op de website van Park Hitland gepubliceerd.

Inloop- en meedenkavonden

Op de volgende momenten zijn inloop- en/of meedenkavonden georganiseerd:

 • Inloopavond: Donderdag 6 december 2018
 • Meedenkavond: Woensdag 13 februari 2019
 • Vervolgbijeenkomst: Maandag 23 maart 2019 (aanmelden kan via info@hitland.nl)

Achtergrondinformatie 

De achtergrondinformatie t.a.v. de voorgenomen reconstructie is openbaar en te raadplegen via onderstaande links.

 1. Voorstel Dagelijks Bestuur aan Algemeen Bestuur (AB-vergadering 12-december 2018)
 2. Adviesnotitie Hitlandselaan - NL Adviseurs
 3. Boom Effect Analyse (BEA) - Alles Over Groen Beheer
 4. Presentatie meedenk-avond woensdag 13 februari 2019
 5. Varianten toekomstige verkeerssituatie Hitlandselaan
 6. Mogelijke opties voor herplant langs Hitlandselaan
 7. Meest gestelde vragen rondom Hitlandselaan
 8. Nieuwsbericht 28-11-2018: Voorgenomen reconstructie Hitlandselaan
 9. Nieuwsbericht 12-12-2018: Besluit Algemeen Bestuur: Reconstructie Hitlandselaan 2019
 10. Nieuwsbericht 06-02-2019: Meedenken over toekomstbeeld Hitlandselaan
 11. Nieuwsbericht 14-02-2019: Meedenken over Hitlandselaan kan ook online

Contact

Eventuele vragen kunt u richten aan Jan Lassche en/of Roxanne den Ouden via e-mail of telefonisch via 0180-317188.